Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie can-c.pl (obowiązujący od 25.12.2014)

 

Operatorem sklepu internetowego can-c.pl zamieszczonego na stronie internetowej can-c.pl oraz sprzedawcą produktów w nim prezentowanych jest firma Colderro Ewa Zimna, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, z numerem NIP 6121705889 oraz numerem REGON 022025260 (zwana dalej CANC)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego can-c.pl i stanowi integralną część umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTEM i CANC zawartej na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.

2. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie can-c.pl odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

3. CANC prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz konsumentów lub przedsiębiorców, zwanych dalej KLIENTAMI.

4. Konsumentem w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorcą w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. REGULAMIN zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). KLIENT przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami REGULAMINU.

 

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Celem korzystania ze strony can-c.pl przez KLIENTA jest udzielenie mu informacji o zawartości sklepu internetowego can-c.pl oraz umożliwienie złożenia zamówienia i zakupu wybranych produktów.

2. Korzystanie i rejestracja w sklepie internetowym can-c.pl jest dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego can-c.pl jest akceptacja i przestrzeganie REGULAMINU.

3. KLIENT może dokonać rejestracji i utworzyć konto, na którym będą gromadzone dane oraz informacje o KLIENCIE dotyczące jego aktywności na stronie internetowej can-c.pl. Świadczenie usług związanych z kontem ma charakter bezterminowy. KLIENT ma prawo wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie usług w ramach konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@can-c.pl. W razie wypowiedzenia umowy w trakcie realizacji przez CANC zamówienia, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

4. Szczegółowy opis zakładania konta w sklepie internetowym can-c.pl znajduje się w zakładce: „REJESTRACJA”.

5. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym can-c.pl niezbędny jest dostęp do Internetu.

6. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

– System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

– Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB pamięci RAM,

– Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

– Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768,

– Sterowanie: klawiatura, mysz,

-Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,

– Przeglądarka internetowa z obsługą apletów Javy, Java Script, Adobe Flash Player i Cookies: IE (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 11).

7. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, KLIENT ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.

8. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony KLIENCI będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej can-c.pl.

 

§ 3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może złożyć zamówienie według procedury opisanej w zakładce „OPIS PROCESU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA”

2. KLIENT może zamówić towar na stronie can-c.pl jako zarejestrowany użytkownik.

3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej can-c.pl.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól wymaganych przez serwis w procesie składania zamówienia.

5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez KLIENTA podczas składania zamówienia adres e-mail, zawierającą numer zamówienia, koszty dostawy, informacje dotyczące zamówionego produktu oraz informacje wymagane przez obowiązujące przepisy konsumenckie.

6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia, KLIENT powinien skontaktować się z CANC pod adresem e-mail: kontakt@can-c.pl.

7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez CANC dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy CANC i KLIENTEM. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy CANC a KLIENTEM jest umową terminową i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez KLIENTA w zamówieniu.

8. Po potwierdzeniu zamówienia przez CANC KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży produktu oraz opłaty za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy CANC.

9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, przyjmowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.

 

§ 4

DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Zamówione produkty dostarczane są KLIENTOWI za pośrednictwem firm kurierskich GLS, InPost, Poczta Polska na adres wskazany w zamówieniu.

2. Produkty kupowane w sklepie can-c.pl dostarczane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. CANC nie oferuje odbioru osobistego zakupionych produktów w siedzibie firmy.

4. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie od 1 do 20 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na rachunku bankowym CANC płatności za produkt. W przypadku zamówienia za pobraniem termin dostawy liczy się od dnia potwierdzenia zamówienia.

5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od CANC lub z powodu niedostępności towaru, KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy (nie dłuższym niż 30 dni). Informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 KLIENT może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu can-c.pl lub anulować zamówienie wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@can-c.pl. Kontakt ze sklepem can-c.pl możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@can-c.pl.

7. W chwili odbioru paczki z produktem prosimy sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy nie przyjmować przesyłki, zgłosić ten fakt kurierowi w celu sporządzenia przez kuriera protokołu szkody i poinformować o tym niezwłocznie CANC na adres mailowy: kontakt@can-c.pl.

8. Szczegółowe informacje na temat procesu reklamacji w procesie dostawy znajdują w się zakładce „REKLAMACJE”.

 

§ 5

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

1. Ceny oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu can-c.pl są wyłącznie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. KLIENT, składając zamówienie na stronie sklepu can-c.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Ceny w sklepie internetowym can-c.pl wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.

3. Wiążące są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.

4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie w formie tradycyjnej dostarczana razem z towarem.

5. Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez KLIENTA, zgodnie z wyceną tych usług dostępną w zakładce „RODZAJE I KOSZTY PRZESYŁEK”. Koszty dostawy są wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja.

 

§ 6

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Za zamówiony produkt KLIENT może dokonać płatności w jednej z następujących form:

– poprzez system przelewy24.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi oraz przelewem online

– przelewem tradycyjnym przed dostawą produktu. Wówczas wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie CANC.

– kartą płatniczą – debetową lub kredytową

2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI”.

 

§ 7

JAKOŚĆ PRODUKTÓW, REKLAMACJE

1. CANC zobowiązuje się dostarczać KLIENTOM produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu KLIENTOWI CANC ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. W ramach roszczeń z rękojmi KLIENT ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że CANC niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez CANC albo CANC nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

4. CANC rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni CANC nie ustosunkuje się do żądań KLIENTA, oznacza to, że żądanie KLIENTA zostało uznane za uzasadnione.

5. Szczegółowe informacje na temat realizacji roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi znajdują się zakładce „REKLAMACJE”.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 8

ZWROTY KONSUMENCKIE

1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) KLIENT konsument w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, korzystając z prawa odstąpienia od umowy.

2. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy wraz z procedurą zwrotu znajdują się w zakładce „ZWROTY KONSUMENCKIE”.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez KLIENTÓW sklepu internetowego can-c.pl w związku z zakupami jest Colderro Ewa Zimna, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka z numerem NIP 6121705889 oraz numerem REGON 022025260. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.). Podanie przez KLIENTA swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do KLIENTA oraz podmiotom gromadzącym opinie o przeprowadzonych w sklepie can-c.pl transakcjach, tj. Poczta Polska, InPost Paczkomaty, DPD, GLS, UPS, DHL, K-EX, Furgonetka.pl, Przelewy24.pl, TPay.pl, PayPal, PayU, Ceneo.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl, Okazje.info, Gosquared.com, Google, Trusted Shops, Yotpo.com, Opineo.pl. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. KLIENCI mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

2. KLIENT, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym can-c.pl, powinien zapisać się do newslettera. Dane KLIENTA, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu internetowego can-c.pl lub aktualnych promocji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe KLIENTÓW:

– imię i nazwisko,

– adres korespondencyjny,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.

4. Dane osobowe KLIENTÓW, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w can-c.pl, są przekazywane firmie Krajowy PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez przelewy24.pl. oraz następuje:

– w celu obsługi (zrealizowania) przez przelewy24.pl płatności za nabyte w can-c.pl produkty,

– niezwłocznie po wyborze przez KLIENTA w can-c.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on- line.

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, CANC w ramach realizacji umowy z KLIENTEM jest zobowiązana przesłać KLIENTOWI na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

6. Strona can-c.pl korzysta z plików cookies, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Do transakcji zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. zastosowanie znajduje regulamin w wersji z dnia 25 sierpnia 2014 r.

3. CANC zastrzega sobie możliwość zmiany REGULAMINU. Zmiana będzie skuteczna w terminie wskazanym przez CANC, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie can-c.pl zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. KLIENT przy pierwszym logowaniu w CANC, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z CANC.

 

 

Regulamin zakupów w sklepie can-c.pl (obowiązujący do 24.12.2014)

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego can-c.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod can-c.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Colderro,ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod can-c.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod can-c.pl, jest własnością i jest prowadzony przez Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 7.0 lub

b.) FireFox w wersji 12.0 lub nowszej,

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu can-c.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową can-c.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki i/lub rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przez odbiór własny klienta. Koszty dostawy wynoszą KOSZTY WYSYŁKI. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 28 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu can-c.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia i w razie potrzeby faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) płatnością za pomocą systemu płatności przelewy24.pl,
b.) płatnością za pomocą systemu płatność PayPal
c.) przelewem na wskazany rachunek bankowy

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podmiotu prowadzącego sklep internetowy podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku.

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
dostarczania prasy;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Colderro
ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka
52-204 Wrocław
Polska

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@can-c.pl. Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska, mailowo pod adres kontakt@can-c.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Colderro, ul. Parkowa 31B, 52-200 Wysoka, Polska.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4.Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.